Εργαστήρια

Ανθρωπολογίας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνιος Μπαρτσιώκας
τηλ. 25310 39471
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο: anaxbart@otenet.gr


Παλαιογραφίας, συντηρήσεως χειρογράφων και παλαιοτύπων βιβλίων
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γεώργιος Παπάζογλου
Τηλ. 25310 39460
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο: gpapazo@he.duth.gr