Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

Η τελική έκθεση των εξωτερικών αξιολογητών που επισκέφτηκαν το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας στις 27,-29.1.14. βρίσκεται εδώ