Ελπίδα Βόγλη

ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρη Καθηγήτρια

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310.39476 εσ. 74476

email: evogli@he.duth.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ:

1. Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας

2. Ιστορία της ελληνικής διασποράς (19ος-20ός αιώνας)