Παναγιώτα Τζιβάρα

ΒΑΘΜΙΔΑ:Επίκουρη Καθηγήτρια

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

Ιστορία Βενετοκρατούμενου ελληνισμού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310.39469 εσ.74469

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ

  1. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ)