Ελεονώρα Ναξίδου

ΒΑΘΜΙΔΑ: Λέκτορας

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310.39476 εσ. 74476

email: enaxidou@he.duth.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ:

1. Ιστορία των βαλκανικών λαών Ι

2. Ιστορία των βαλκανικών λαών ΙΙ

3. Ιστορία των βαλκανικών λαών ΙΙΙ