Βασίλειος Δαλκαβούκης

ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρωτης Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

Εθνογραφία του Ελλαδικού Χώρου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310.39473 εσ.74473

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ

  1. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ Ι
  2. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ